PlantTFDB
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription Factor Database
Phylogenetic Tree for
Oryza glumaepatula
NZZ/SPL Family