PlantTFDB
PlantRegMap/PlantTFDB v5.0
Plant Transcription Factor Database
Previous version: v3.0 v4.0
Zoysia matrella
MYB Family
Species TF ID Description
Zmw_sc00006.1.g00850.1MYB family protein
Zmw_sc00013.1.g00350.1MYB family protein
Zmw_sc00023.1.g00270.1MYB family protein
Zmw_sc00031.1.g00410.1MYB family protein
Zmw_sc00034.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc00034.1.g00530.1MYB family protein
Zmw_sc00037.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc00043.1.g00190.1MYB family protein
Zmw_sc00050.1.g00230.1MYB family protein
Zmw_sc00069.1.g00120.1MYB family protein
Zmw_sc00113.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc00131.1.g00260.1MYB family protein
Zmw_sc00136.1.g00180.1MYB family protein
Zmw_sc00142.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc00148.1.g00250.1MYB family protein
Zmw_sc00153.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc00154.1.g00170.1MYB family protein
Zmw_sc00163.1.g00280.1MYB family protein
Zmw_sc00164.1.g00160.1MYB family protein
Zmw_sc00172.1.g00270.1MYB family protein
Zmw_sc00175.1.g00440.1MYB family protein
Zmw_sc00182.1.g00450.1MYB family protein
Zmw_sc00182.1.g00460.1MYB family protein
Zmw_sc00197.1.g00250.1MYB family protein
Zmw_sc00197.1.g00300.1MYB family protein
Zmw_sc00203.1.g00330.1MYB family protein
Zmw_sc00217.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc00217.1.g00180.1MYB family protein
Zmw_sc00218.1.g00290.1MYB family protein
Zmw_sc00218.1.g00470.1MYB family protein
Zmw_sc00261.1.g00330.1MYB family protein
Zmw_sc00265.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc00320.1.g00430.1MYB family protein
Zmw_sc00324.1.g00300.1MYB family protein
Zmw_sc00325.1.g00530.1MYB family protein
Zmw_sc00342.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc00369.1.g00370.1MYB family protein
Zmw_sc00372.1.g00340.1MYB family protein
Zmw_sc00386.1.g00280.1MYB family protein
Zmw_sc00386.1.g00300.1MYB family protein
Zmw_sc00428.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc00431.1.g00550.1MYB family protein
Zmw_sc00442.1.g00220.1MYB family protein
Zmw_sc00442.1.g00230.1MYB family protein
Zmw_sc00449.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc00463.1.g00170.1MYB family protein
Zmw_sc00468.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc00472.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc00487.1.g00330.1MYB family protein
Zmw_sc00495.1.g00280.1MYB family protein
Zmw_sc00500.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc00501.1.g00160.1MYB family protein
Zmw_sc00501.1.g00320.1MYB family protein
Zmw_sc00533.1.g00320.1MYB family protein
Zmw_sc00539.1.g00330.1MYB family protein
Zmw_sc00568.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc00570.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc00570.1.g00220.1MYB family protein
Zmw_sc00571.1.g00200.1MYB family protein
Zmw_sc00575.1.g00260.1MYB family protein
Zmw_sc00585.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc00607.1.g00350.1MYB family protein
Zmw_sc00619.1.g00410.1MYB family protein
Zmw_sc00628.1.g00180.1MYB family protein
Zmw_sc00633.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc00644.1.g00200.1MYB family protein
Zmw_sc00646.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc00658.1.g00320.1MYB family protein
Zmw_sc00664.1.g00150.1MYB family protein
Zmw_sc00672.1.g00380.1MYB family protein
Zmw_sc00675.1.g00330.1MYB family protein
Zmw_sc00695.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc00695.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc00696.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc00696.1.g00180.1MYB family protein
Zmw_sc00702.1.g00200.1MYB family protein
Zmw_sc00717.1.g00310.1MYB family protein
Zmw_sc00717.1.g00330.1MYB family protein
Zmw_sc00722.1.g00160.1MYB family protein
Zmw_sc00754.1.g00180.1MYB family protein
Zmw_sc00755.1.g00320.1MYB family protein
Zmw_sc00758.1.g00280.1MYB family protein
Zmw_sc00788.1.g00150.1MYB family protein
Zmw_sc00799.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc00817.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc00818.1.g00190.1MYB family protein
Zmw_sc00843.1.g00190.1MYB family protein
Zmw_sc00846.1.g00300.1MYB family protein
Zmw_sc00860.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc00872.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc00890.1.g00180.1MYB family protein
Zmw_sc00893.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc00912.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc00934.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc00958.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc00978.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc00982.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc00992.1.g00180.1MYB family protein
Zmw_sc00996.1.g00150.1MYB family protein
Zmw_sc01005.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc01008.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc01036.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc01057.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc01063.1.g00360.1MYB family protein
Zmw_sc01067.1.g00230.1MYB family protein
Zmw_sc01073.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc01105.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc01162.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc01186.1.g00310.1MYB family protein
Zmw_sc01208.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc01240.1.g00220.1MYB family protein
Zmw_sc01248.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc01258.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc01281.1.g00120.1MYB family protein
Zmw_sc01303.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc01311.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc01331.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc01356.1.g00250.1MYB family protein
Zmw_sc01357.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc01361.1.g00200.1MYB family protein
Zmw_sc01364.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc01366.1.g00290.1MYB family protein
Zmw_sc01372.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc01394.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc01396.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc01399.1.g00280.1MYB family protein
Zmw_sc01483.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc01536.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc01538.1.g00150.1MYB family protein
Zmw_sc01572.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc01576.1.g00230.1MYB family protein
Zmw_sc01598.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc01620.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc01623.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc01626.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc01641.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc01654.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc01662.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc01693.1.g00250.1MYB family protein
Zmw_sc01703.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc01730.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc01737.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc01745.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc01745.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc01760.1.g00200.1MYB family protein
Zmw_sc01769.1.g00170.1MYB family protein
Zmw_sc01775.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc01778.1.g00230.1MYB family protein
Zmw_sc01796.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc01855.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc01866.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc01887.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc01888.1.g00150.1MYB family protein
Zmw_sc01898.1.g00190.1MYB family protein
Zmw_sc01909.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc01933.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc01936.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc01937.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc01950.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc01959.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc01972.1.g00160.1MYB family protein
Zmw_sc02013.1.g00230.1MYB family protein
Zmw_sc02020.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc02025.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc02101.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc02103.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc02160.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc02169.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc02176.1.g00140.1MYB family protein
Zmw_sc02195.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc02216.1.g00170.1MYB family protein
Zmw_sc02222.1.g00170.1MYB family protein
Zmw_sc02232.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc02245.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc02354.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc02388.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc02445.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc02454.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc02454.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc02616.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc02642.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc02676.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc02684.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc02701.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc02705.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc02713.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc02724.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc02752.1.g00170.1MYB family protein
Zmw_sc02755.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc02757.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc02757.1.g00120.1MYB family protein
Zmw_sc02789.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc02789.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc02846.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc02864.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc02870.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc02906.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc03021.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc03031.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc03039.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc03046.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc03075.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc03116.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc03117.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc03145.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc03175.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc03204.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc03229.1.g00150.1MYB family protein
Zmw_sc03254.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc03262.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc03291.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc03384.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc03430.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc03484.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc03504.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc03565.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc03600.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc03643.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc03657.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc03677.1.g00160.1MYB family protein
Zmw_sc03740.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc03747.1.g00130.1MYB family protein
Zmw_sc03823.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc03866.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc03868.1.g00110.1MYB family protein
Zmw_sc03882.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc03905.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc03905.1.g00090.1MYB family protein
Zmw_sc03907.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc03942.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc03971.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04011.1.g00120.1MYB family protein
Zmw_sc04014.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04045.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04056.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc04070.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04074.1.g00120.1MYB family protein
Zmw_sc04103.1.g00100.1MYB family protein
Zmw_sc04256.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc04285.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc04375.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc04381.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04381.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc04500.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc04514.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc04539.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc04544.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc04623.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04653.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc04667.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc04743.1.g00060.1MYB family protein
Zmw_sc04763.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04799.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc04844.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc04917.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc04967.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc05108.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc05215.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc05220.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc05223.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc05262.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc05280.1.g00070.1MYB family protein
Zmw_sc05377.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc05409.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc05449.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc05460.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc05510.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc05572.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc05655.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc05721.1.g00080.1MYB family protein
Zmw_sc05774.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc05804.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc05901.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc06089.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc06136.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc06266.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc06308.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc06396.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc06420.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc06430.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc06524.1.g00050.1MYB family protein
Zmw_sc06525.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc06569.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc06696.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc06882.1.g00030.1MYB family protein
Zmw_sc06969.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc07029.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc07155.1.g00040.1MYB family protein
Zmw_sc07186.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc08032.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc08458.1.g00020.1MYB family protein
Zmw_sc08768.1.g00010.1MYB family protein
Zmw_sc08975.1.g00010.1MYB family protein
MYB Family Introduction

MYB factors represent a family of proteins that include the conserved MYB DNA-binding domain.The first MYB gene identified was the "oncogene" v-Myb derived from the avian myeloblastosis virus . Evidence obtained from sequence comparisons indicates that v-Myb may have originated from a vertebrate gene, which mutated once it became part of the virus. Many vertebrates contain three genes related to v-Myb c-Myb, A-Myb and B-Myb and other similar genes have been identified in insects, plants, fungi and slime moulds. The encoded proteins are crucial to the control of proliferation and differentiation in a number of cell types, and share the conserved MYB DNA-binding domain. This domain generally comprises up to three imperfect repeats, each forming a helix-turn-helix structure of about 53 amino acids. Three regularly spaced tryptophan residues, which form a tryptophan cluster in the three-dimensional helix-turn-helix structure, are characteristic of a MYB repeat. The three repeats in c-Myb are referred to as R1, R2 and R3; and repeats from other MYB proteins are categorised according to their similarity to either R1, R2 or R3.

In contrast to animals, plants contain a MYB-protein subfamily that is characterised by the R2R3-type MYB domain. MYB proteins can be classified into three subfamilies depending on the number of adjacent repeats in the MYB domain (one, two or three). We refer to MYB-like proteins with one repeat as "MYB1R factors", with two as "R2R3-type MYB" factors, and with three repeats as "MYB3R" factors.

Stracke R, Werber M, Weisshaar B.
The R2R3-MYB gene family in Arabidopsis thaliana.
Curr Opin Plant Biol. 2001 Oct;4(5):447-56. Review.
PMID: 11597504